ДО УВАГИ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ ЗП(ПТ)О

Міністерство освіти і науки надіслало для практичного використання методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році, підготовлені спільно з Національною академією педагогічних наук України та Інститутом модернізації змісту освіти.

Пропонуємо викладачам ЗП(ПТ)О загальноосвітніх предметів ознайомитись з листом Міністерства освіти і науки України від 01.07.2019 року №№ 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» за електронною адресою: osvita.ua в розділі «Законодавство».

Навчальні програми розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України: mon.gov.ua  в розділі «Загальна середня освіта» підрозділі «Освітні програми» (Навчальні програми для 10-11 класів).

Перелік  навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання в закладах освіти у 2019-2020 навчальному році (лист від 10.06.2019 року №1/9-365) розміщено на сайті Інституту модернізації змісту освіти за посиланням: imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/ .

Наголошуємо, що реформування загальної середньої освіти передбачає модернізацію змісту освіти, яке має ґрунтуватися на компетентнісному та особистісно орієнтованому підходах до навчання, а головне  – орієнтуватися на здобуття учнями умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації у професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

Статтею  12 Закону України «Про освіту» визначено мету повної загальної середньої освіти - усебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей.  

У Міністерстві освіти звертають особливу увагу викладачів на те, що  у змісті всіх навчальних програм послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень Концепції  «Нова українська школа» й показано особливості запровадження наскрізних змістовних ліній, які послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання.

Звертаємо особливу увагу, що наскрізні змістові лінії спільні для всіх начальних предметів, є засобом інтегрування навчального змісту, вони корелюються з окремими ключовими компетентностями і сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. Упровадження наскрізних змістових ліній у навчальний предмет передбачає розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проектів, роботу з різними джерелами інформації.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

У Міністерстві освіти також зазначають, що зміст навчання потрібно базувати на положеннях дидактики, психології, методики, підборі оригінальних завдань і видів діяльності, моделюванні творчої діяльності учнів, урахуванні розвитку мовних, соціальних, громадянських, здоров’язбережувальних та інших компетентностей, визначених навчальними програмами.

Головна мета розвитку української системи освіти – створити умови для саморозвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України.

 

 

В.М.Василиненко,

директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області